Jama Ustna

Mała lub średnia wysokość sklepienia przedsionka jamy ustnej ogranicza powierzchnię przylegania przyszłej protezy. Najbardziej korzystne warunki uzyskuje się przy dużej wysokości sklepienia przedsionka. Podobnie mała lub średnia głębokość dna przedsionka jamy ustnej ogranicza powierzchnię przylegania przyszłej protezy. Najbardziej korzystne warunki uzyskuje się przy dużej głębokość dna przedsionka.