Klamry Neya

Klamry Neya
są to klamry lane, których ramio-
na połączone są z cierniem spoczywającym na po-
wierzchni żującej (klamry Neya rozpatrywane
są całościowo). Rozróżnia się pięć podstawowych
typów klamer Neya na podstawie kształtu i przebie-
gu jednego lub dwóch ramion retencyjnych obejmu-
jących przeciwległe powierzchnie zęba klamrowego
oraz lokalizacji ciernia (ryc. 14.2):
 

Typ 1 – dwa ramiona retencyjne proste, cierń spoczywa na powierzchni żującej od strony trzonu klamry,

Typ 2 – dwa ramiona retencyjne naddziąsłowe, cierń jak w typie 1, w przypadku braków skrzydłowych, kiedy podcienie zębów są głębokie i umieszczone blisko szyjek zębów,

Typ 3 – jedno ramię naddziąsłowe, drugie proste, cierń jak w typie 1 (kombinacja 1–2),

Typ 4 – ramię pierścieniowe, cierń oddalony od trzo- nu klamry (klamra jednoramienna 3-stronna),

Typ 5 – ramię pierścieniowe, dwa ciernie naprzeciw- ległe (klamra jednoramienna 4-stronna),