Metale

Temperatura topnienia stopów chromoniklowych wynosi powyżej 1600 stopni C. Korozja metali w jamie ustnej może zachodzić wówczas, gdy w jamie ustnej znajdują się różne metale lub ich stopy o różnym potencjale elektrochemicznym, w jamie ustnej znajduje się jeden rodzaj stopu heterogennego, w jamie ustnej znajduje się jeden rodzaj stopu homogennego o niejednorodnej strukturze wewnętrznej. Koroza występuje gdy w skład stopów stomatologicznych wchodzą różne metale, każdy metal ma zdolność wytrącania z roztworu i osadzania na sobie metalu zajmującego wyższe od niego miejsce w szeregu napięciowym, metal zajmujący niższe miejsce w szeregu napięciowym ma wyższą prężność roztwórczą i wysyła swoje jony do elektrolitu zawierającego jony metalu uszeregowanego wyżej, jony metalu uszeregowanego wyżej zostają wytrącone z roztworu, ślina i płyny tkankowe są elektrolitami, w warunkach stałego przepływu śliny rozpuszczanie się metalu może być intensywniejsze, uwolnione jony metali mogą być przyczyną zmian chorobowych.