Mięśnie

Do bezpośredniego badania palpacyjnego są  mięsień skroniowy, mięsień żwacz.

ruch przywodzenia, protruzyjny – skurcz mięśni skrzydłowych bocznych dolnych, zewnętrznych włókien mięśni żwaczy, przednich włókien mięśni skroniowych,

warstwa powierzchowna mięśnia żwacza odpowiada za ruch przywodzenia; przednia głowa mięśnia skroniowego przywodzi i cofa żuchwę; mięsień skrzydłowy przyśrodkowy odpowiada za ruch przywodzenia żuchwy; 

ruch unoszenia żuchwy – żwacze, skrzydłowe przyśrodkowe i skroniowe.

ruch wysuwania żuchwy – skrzydłowe boczne, zewnętrzne włókna mięśnia żwacza, przednie włókna mięśnia skroniowego.

Mięśnie tworzące dno jamy ustnej: mięsień żuchwowo-gnykowy (m. mylohyoideus), mięsień bródkowo-językowy (m. genioglossus), mięsień bródkowo-gnykowy (m. geniohyoideus), przednie brzuśce mięśnia dwugłowego (m. digastricus).

 

 

Mięsień skrzydłowy boczny (musculus pterygoideus lateralis / musculus pterygoideus externus): przyczep początkowy głowy dolnej znajduje się na guzie szczęki i powierzchni zewnętrznej blaszki bocznej wyrostka skrzydłowatego kości klinowej, przyczep początkowy głowy górnej znajduje się na grzebieniu podskroniowym i skrzydle większym kości klinowej, przyczep końcowy znajduje się  na dołku skrzydłowym wyrostka kłykciowego żuchwy, w torebce stawowej i krążku stawowym stawu skroniowo-żuchwowego, odpowiada za ruch przywodzenia / unoszenia oraz ruch wysuwania /protruzji żuchwy. Dolne głowy zapewnia utrzymanie kontaktu głowy żuchwy z tylnim stokiem guzka stawowego.

Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy (musculus pterygoideus medialis / musculus pterygoideus internus): przyczep początkowy znajduje się w dole skrzydłowym kości klinowej i kości podniebiennej, przyczep końcowy znajduje się na guzowatości skrzydłowatej kąta żuchwy, odpowiada za ruch przywodzenia / unoszenia żuchwy.