Podścielenie Protezy

Podścielenia protezy można wykonać przy prawidłowych stosunkach zwarciowych. Należy zlikwidować podcienia, pogłębić dowyrostkową powierzchnię protezy, skrócić pobrzeża o 1mm. Podczas pobierania wycisku podścielającego należy polecić pacjentowi samodzielne zagryzienie protez bez dociskania jej palcami. Podścielenie może zostać wykonane metodą bezpośrednią materiałem szybkopolimeryzującym (Estetic S, LuxaPick-UP DMG) lub pośrednią masą alginatową zamienianą w laboratorium na akryl metodą puszkowania lub wtryskiwania.