Sterowana Regeneracja Kości

Sterowana regeneracja kości, gbr, guided bone regeneration, gtr, guided tissue regeneration. Kość autogenną do zabiegów sterowanej regeneracji kości wyrostka zębodołowego pobiera się z

okolicy bródki, trójkąta zatrzonowcowego, talerza kości biodrowej, kości piszczelowej.