Klamry Neya

Klamry Neya
są to klamry lane, których ramio-
na połączone są z cierniem spoczywającym na po-
wierzchni żującej (klamry Neya rozpatrywane
są całościowo). Rozróżnia się pięć podstawowych
typów klamer Neya na podstawie kształtu i przebie-
gu jednego lub dwóch ramion retencyjnych obejmu-
jących przeciwległe powierzchnie zęba klamrowego
oraz lokalizacji ciernia (ryc. 14.2):
 

Typ 1 – dwa ramiona retencyjne proste, cierń spoczywa na powierzchni żującej od strony trzonu klamry,

Typ 2 – dwa ramiona retencyjne naddziąsłowe, cierń jak w typie 1, w przypadku braków skrzydłowych, […]